algemene voorwaarden - Swabaa Movements

Ga naar de inhoud
ALGEMENE VOORWAARDEN

Swabaa Movements, school of performing arts.
De maandelijkse betaling heeft betrekking op 10 lesmaanden. De verschuldigde contributie wordt daarbij in 10 gelijke maandelijkse termijnen geïnd, van september tot en met juni.

1) Inschrijving
Inschrijving voor lessen en cursussen vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen schriftelijk of digitaal. De cursussen gaan alleen door bij voldoende inschrijvingen. Inschrijving geschiedt door middel van het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier door een meerderjarige. Voor het inschrijven van een minderjarige leerling dient het inschrijfformulier ondertekend te worden door een ouder / verzorger / voogd of wettelijke vertegenwoordiger.

2) Plaatsing
Cursussen vinden alleen doorgang bij voldoende deelname/inschrijvingen. Vanaf het moment van inschrijving is de verplichting aangegaan het lesgeld te betalen. U verbindt zich voor onbepaalde tijd aan Swabaa Movements tot het moment van opzegging.

3) Verantwoordelijkheid
Ouders/verzorgers, die de cursusovereenkomst voor minderjarigen aangaan, ongeacht in welke hoedanigheid, zijn hoofdelijk verantwoordelijk voor alle consequenties verbonden aan de onderstaande voorwaarden. Ook indien cursisten tussentijds meerderjarig worden, blijft degene die de cursusovereenkomst & incasso-machtiging heeft ondertekend de verantwoordelijke.

4) Maandelijkse betalingen
De maandelijkse vaste termijn voor de lessen wordt per automatische incasso geïnd rond de 1e van de maand. Hiertoe dient de cursist (of de verantwoordelijke) een machtiging te geven aan de administratie (via het inschrijfformulier op de website of een schriftelijke versie); NL68RABO0177880147 , ten name van Swabaa movements, school of performing arts, vertegenwoordigd door Swabaa events vof.

5) Betalingsplichtige
Het lesgeld dient te worden voldaan door de betalingsplichtige (een meerderjarige cursist of de ouders/verzorgers/wettelijke vertegenwoordigers die de cursusovereenkomst voor minderjarigen aangaan). De cursist verbindt zich bij inschrijving tot betaling van het lesgeld, ongeacht al of niet, geheel of gedeeltelijk, gevolgde lessen.

6) Niet-tijdige betaling
Indien de automatische maandbetaling, om welke reden dan ook, niet is gerealiseerd (bijv. doordat de automatische incasso geweigerd is of wordt teruggenomen), zult u zelf de betaling dienen te realiseren voor de 10e van de maand. Indien er sprake van een opstaande betaling, kan u de toegang tot de les worden ontzegd.

7) Herinneringen-Incasso
Bij het niet-voldoen aan de betalingsverplichting zoals in een aanmaning vermeld, gaan de vorderingen ter incasso. Het cursusgeld over de lopende periode is ineens opvorderbaar, verhoogd met incassokosten, administratiekosten, rente per achterstallige cursusmaand en eventuele binnen- /buitengerechtelijke kosten, die verbonden zijn aan de incasso.

8) Opzegtermijn 1 maand
Opzeggingen dienen schriftelijk ingediend te worden bij Swabaa Movements, Goudhaanstraat 16, 6921 KC Duiven. Opzegging gebeurt altijd voor de 1e van de maand net als de inschrijving. Mondelinge opzeggingen gelden niet als opzegging. U betaalt na opzegging nog 1 kalendermaand contributie. Voor het opzeggen van deelname aan de dancecrew geldt dat u tot 1 november kunt opzeggen (met een opzegtermijn van 1 maand).
Na 1 november is opzeggen niet meer mogelijk en moet het gehele cursusjaar worden betaald.

9) Overstappen van cursus
In overleg met een meerderjarige cursist of ouder/verzorger/wettelijke vertegenwoordiger van een minderjarige cursist is het mogelijk om tijdens het seizoen over te stappen naar een andere les. Indien een ander tarief geldt voor de nieuwe les wordt het verschil aangepast per de 1e van de volgende maand waarop de overstap is ingegaan.

10) Ziekte en verhindering
Als een cursist verhinderd is en daardoor een les mist, is dat voor eigen rekening. Afwezigheid van een leerling tijdens de lessen ontheft de leerling niet van de verplichting tot betaling. Verzuim van één of meerdere lessen geeft geen recht tot gedeeltelijke of gehele restitutie van het lesgeld. Als door omstandigheden een les of cursus niet kan worden gevolgd, verzoeken we je om dat te laten weten via info@swabaa-movements.nl.

11) Opschorten van betaling bij overmacht, ziekte of verblijf buitenland (bv. voor studie)
Ingeval van ziekte of andere overmacht is tijdelijk opschorten van de betaling mogelijk, gedurende het lopende seizoen. Hiertoe dient de cursist/verantwoordelijke een schriftelijk verzoek in te dienen bij de administratie binnen een week na de ontstane situatie of vooraf bij de start van een cursus. Na ontvangst van de schriftelijke (ziek)melding zal de betaling per de 1e van de volgende maand worden stopgezet.

12) Lesuitval
Bij lesuitval door ziekte of afwezigheid van de docent wordt gezocht naar vervanging of wordt de les ingehaald aan het einde van het seizoen of een ander geschikt moment. In geval dit niet mogelijk is, behoudt Swabaa Movements zich het recht voor om 2 lessen per cursusseizoen uit te laten vallen in geval van overmacht, zonder verrekening van de contributie. Als de les of cursus niet doorgaat omdat de docent ziek/afwezig is, krijg je daarvan een bericht per mail en/of een sms. Swabaa Movements doet er uiteraard alles aan om de lessen normaal doorgang te laten vinden.

13) Stagiaires
Swabaa Movements biedt stagiair(e)s de kans leservaring op te doen binnen de lespraktijk en binnen de organisatie van het bedrijf.


14) Aansprakelijkheid
Swabaa Movements kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging aan lijf of goed (kleding, materialen en vervoermiddelen) van gebruikers in of nabij de locaties van Swabaa Movements. Dit geldt zowel tijdens de lessen en/of repetities, of op heen- en terugweg, waarbij inbegrepen de te geven uitvoeringen. Deelname aan de lessen geschiedt op eigen risico.

15) Schade
Schade toegebracht aan de inventaris (c.q. het gebouw / de zaal / kleedruimten etc. waar de lessen plaatsvinden) wordt op de cursist verhaald op grond van wettelijke aansprakelijkheid.

16) Recht tot ontzegging
De directie kan besluiten een leerling/cursist de toegang tot lessen te ontzeggen, bijvoorbeeld bij een niet tijdige betaling (zie punt 6 en 7), bij wangedrag of bij het in opspraak brengen van de goede naam van de school. De verplichting tot betaling van cursusgeld blijft dan bestaan tot 1 kalendermaand na ontzegging. In uitzonderingsgevallen kan om pedagogische redenen een bindend advies gegeven worden om te stoppen. In dat geval worden alleen de tot dan toe verzorgde lessen in rekening gebracht.

17) Publicaties / Copyrights
Het is niet geoorloofd, zonder toestemming vooraf, gebruik te maken van foto-, film-, web- en lesmateriaal betrekking hebbend op Swabaa Movements, school of performing arts ten behoeve van alle publicaties en gebruik door derden. Dit geldt ook voor sociale web-media, zoals Facebook, Instagram en Twitter.

18) Fotografie en video-opnamen voor publicitaire doeleinden
Tijdens cursussen en evenementen worden regelmatig foto's en video-opnamen voor publicitaire doeleinden gemaakt, zoals promotie, website, informatie. Door ondertekening van het inschrijfformulier geef je toestemming voor publicatie. Wil je dat niet, geef dit dan vooraf aan op het inschrijfformulier.

19) Tarieven
De prijzen voor de cursussen, workshops, voorstellingen en evenementen staan vermeld op de website. Bij een aantal cursussen moet rekening worden gehouden met bijkomende kosten, zie hiervoor punt 20.

20) Bijkomende kosten theaterbezoek / kledingrichtlijn
Bij podiumkunsten is optreden onderdeel van het lesprogramma. Het seizoen wordt afgesloten met een presentatie/voorstelling in onze eigen studio’s, in het theater of zelfs de schouwburg. Houd daarom rekening met kosten voor een theaterbezoek. De prijzen liggen tussen de €4,- en €17,50 per persoon. Daarbij komen eventueel nog kosten voor een (deel van een) kostuum. Voor de dans- en musicallessen geldt een kledingrichtlijn. De aanschaf van danskleding en –schoenen brengt ook kosten met zich mee. Lees hierover meer op de website onder de kopjes van de verschillende dansvormen.

21) Kortingsregelingen
Indien je recht hebt op korting op het cursustarief dan kan er slechts van 1 kortingsregeling gebruik worden gemaakt, een combinatie van kortingsvormen is niet mogelijk.
o 10% gezinskorting bij deelname van meerdere gezinsleden Let op: de gezinskorting geldt op basis van dezelfde lesgeldplichtige. In het geval van meerdere rekeningen of gescheiden ouders dien je, om van deze korting gebruik te kunnen maken, dezelfde lesgeldplichtige op te geven voor elk gezinslid.
o 10% korting op het tweede en derde lesuur voor dezelfde cursist.
o 10% studentenkorting op vertoon van geldige studentenkaart
De korting wordt toegepast op het laagste lestarief. Korting geldt niet voor toegangskaarten voor voorstellingen.

22) Ondersteuning financiën
Gelrepas: als je in het bezit bent van een Gelrepas, krijg je korting op een cursus. Dit geldt voor het gehele les- en cursusaanbod. Kijk voor het aanvragen van de Gelrepas en voorwaarden op de website van de Gemeente Arnhem. Vul je Gelrepas nummer in op het inschrijfformulier.

23) Auteursrecht
Indien door Swabaa Movements cursusmateriaal ter beschikking wordt gesteld waar auteursrechten op rusten, blijven deze rechten rusten bij de desbetreffende auteur. Het is niet toegestaan om het eventueel materiaal op enigerlei wijze te vermenigvuldigen of aan derden ter beschikking te stellen. Het is niet toegestaan het lesmateriaal van de docenten, regisseurs of choreografen te gebruiken voor optredens elders, zonder toestemming van de docent.

24) Privacy
In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens informeren we je dat Swabaa Movements je gegevens opneemt in een gegevensbestand. We gebruiken de gegevens in de cursistenadministratie voor de verwerking van de inschrijving en de uitvoering van de gesloten overeenkomst. Tevens gebruiken we je e-mailadres om je te informeren over activiteiten van Swabaa Movements. Wij verstrekken geen gegevens aan derden.

25) Wijziging persoonlijke gegevens
Veranderingen in je persoonlijke gegevens kan je doorgeven via info@swabaa-movements.nl.

26) Suggesties, opmerkingen en klachten
Heb je suggesties of ideeën? Laat het ons dan weten. Wanneer je niet tevreden bent over de lessen of wanneer organisatorische zaken niet voldoen aan je verwachtingen, is het verstandig om actie te ondernemen. Gaat het om de inhoud van lessen, bespreek dit dan met de docent. Heb je opmerkingen of klachten over de organisatorische gang van zaken dan kun je terecht bij de directie van Swabaa Movements.

27) Tot slot
Met ondertekening en toezending van het (digitale) inschrijfformulier geef je aan akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. De directie behoudt zich het recht voor af te wijken van de op deze website vermelde informatie. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend. Op alle rechtsverhoudingen tussen jou en Swabaa Movements, school of performing arts is het Nederlands recht van toepassing. In gevallen waarin de algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directie.

Informatie
Voor administratieve en informatieve vragen en/of wijziging kun u contact opnemen met de administratie.
Swabaa Movements vertegenwoordigd door Swabaa events| Goudhaanstraat 16 |
6921KC Duiven | tel: 06-14203998 | info@swabaa-movements.nl | KvK 56444338 |
NL68 RABO 0177880147 I www.swabaa-movements.nl I
Terug naar de inhoud